Czym charakteryzuje się dobry podręcznik do języka polskiego?

Wiele lat temu reforma szkolnictwa związana była z językiem polskimi. Po pierwsze, z nowymi formami szkolnictwa, a po drugie z nowymi treściami. Nadziei nauczycieli języka polskiego na pracę z naprawdę świetnym podręcznikiem w liceum nie można było zrealizować. Najlepiej na tym tle prezentują się wydawnictwa WSiP podręczniki do nauki języka polskiego.

Jaki jest układ podręczników do języka polskiego?

Za każdym razem duży nacisk kładziono na formę graficzną. Podręczniki (wraz z programami nauczania) tworzą dowolnie zróżnicowany zestaw, co może być ważnym elementem pomocy dydaktycznych. Jedną z nich są znane wcześniej typowe układy chronologiczne lub bardzo różne podejścia lub metoda polegająca na różnorodności obu metod. Czy ta różnorodność będzie wielkim wzbogaceniem? Należy przyjąć, że jest to wynik poszukiwań autorów poszczególnych programów, może też eksperymentów. Praktyka szkolna pokazuje, że podręczniki są lepiej dostosowane do sugestii teoretycznych i wzorców zwykle czerpanych z różnorodnych potrzeb uczniów.

Jakie treści powinien zawierać podręcznik do języka polskiego?

Pierwszym krokiem w analizie danego podręcznika jest sprawdzenie, w jakim stopniu zawarte w nim informacje odpowiadają treści określonej podstawy programowej. Późniejsze analizy można przeprowadzić w kilku zakresach:

 • poprawności merytorycznej i językowej,
 • atrakcyjności prezentowanych informacji,
 • konstrukcji metodologicznej.

Jakie zalety mają podręczniki WSiP do języka polskiego?

Informacje zawarte w podręczniku dotyczą wiedzy, a także umiejętności niezbędnych uczniowi. Wydawnictwa WSiP podręczniki przestrzegają zasad dydaktycznych, jak np. zasada oceniania zadań, zasada dotycząca wizualizacji, podstawowa zasada dostępności, zasada trwałości informacji, zasada łączenia teorii z ćwiczeniami. Ważną rolę w tych podręcznikach odgrywa tekst, ryciny, wykres, tabele, które zostały poprawnie zastosowane. Także wszystkie elementy nietekstowe w podręczniku są powiązane z jego tekstami. Cała zawartość podręcznika wystarczy do udzielenia poprawnych odpowiedzi na znajdujące się w nim pytania i prace domowe oraz do prawidłowego wykonania instrukcji i ćwiczeń. Wszystkie zadania będą wystarczająco zróżnicowane, a także czy będą mierzyć całą wiedzę uczniów. Informacje zawarte w publikacji są odpowiednio rozróżnione na główne, ważne, mniej istotne, uzupełniające (przy użyciu pogrubionej czcionki, kursywy, podkreśleń itp.).

Szkoła - zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com

Czym charakteryzuje się dobry podręcznik do języka polskiego?

Warto najpierw zastanowić się nad celami nauczania języka polskiego. Na pewno, jeśli chodzi o polską terminologię, jest to droga, a nie nadrzędny cel. Wśród szkolnych przedmiotów humanistycznych są lekcje języka polskiego, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju duchowego młodej osoby.

Jaka jest rola podręcznika w nauce języka polskiego?

Dlatego mimo dyskusji arcydzieła literatury będą kanonem lektur w liceum. Przy takim podejściu podręcznik z pewnością odgrywałby rolę pewnego rodzaju klucza, informacji do czytania (rozumienia) materiałów. Na realizację tego celu w pewnym podręczniku składa się cały zbiór:

 • informacji,
 • definicji,
 • zadań badawczych,
 • ćwiczeń terminologicznych.

W tym aspekcie należy położyć nacisk na kwestię nauki języka w ramach programu. Nie można dopuścić do zaniedbania tego typu w obliczu masowości współczesnej kultury, jej obrazowego charakteru, gdyż jej właściwości nie tylko nie sprzyjają rozwojowi intelektualnego, ale dodatkowo poważnie zubożają, niszczą i niszczą terminologię. Stąd drugim istotnym celem nauczania w języku polskim jest zawsze doskonalenie umiejętności językowych uczonego.

Funkcje podręcznika

W ten sposób przedstawione powyżej możliwości podręcznika są zwykle syntetyzowane z innymi funkcjami – poznawczymi, emotywnymi, metajęzykowymi. Mówiąc o osiągnięciach, należy wziąć pod uwagę potrzeby edukacyjne uczniów. Aktualne podręczniki do języka polskiego są zazwyczaj adresowane jednocześnie do trzech form szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, liceum technicznego. Uczniowie tego typu szkół mają mieć równy dostęp do egzaminu maturalnego.

Czym jest dobry podręcznik?

Aktualne podręczniki szkolne dla uczniów są albo formą kolorowej encyklopedii, albo wręcz książką dla wielkiego pasjonata – kolejnego humanisty. Uczniowie o znacznie mniejszych zdolnościach uczenia się nie są w stanie wykonywać prawie całkowicie osobno. Aby rozwiązać problemy, potrzebują rozmów i wyjaśnień, a nie ma ich w podręczniku. Artykuły z dowolnego istniejącego programu nauczania skutecznie wypełniałyby kilka podręczników szkolnych, a kilka epok powinno pasować do jednego podręcznika, który jest uważany za cienki. Tutaj dobrze sprawdzają się wydawnictwa WSiP podręczniki ze strony www.taniaksiazka.pl do nauczania języka polskiego. Niezwykle ważną ich częścią są zwykle polecenia, zadania, a także ćwiczenia. Każdy praktyczny nauczyciel opracowuje gotowe prace lub sam je tworzy, a te podręczniki mu pomogą.

Zdjęcie utworzone przez pressfoto – pl.freepik.com

Jakie powinny być podręczniki do przedmiotów humanistycznych?

Podręcznik jako podstawowy element procesu edukacyjnego, ma znaczący wpływ na przebieg, jakość edukacji. Stąd między innymi istnieje potrzeba ciągłego poszukiwania najlepszej możliwej formuły i stylu podręczników (np. WSiP podręczniki) stworzonych dla wielu, którzy w różnych zadaniach uczestniczą w realizacji i osiągnięciu celów określonych przedmiotów nauczania.

Oczekiwania wobec podręczników

Taka potrzeba jest podyktowana i realizowana przez podręczniki po prostu, co należy mocno podkreślić, trwającymi przemianami społeczno-kulturowymi, nowymi stylami zachowań, postępem naukowym i złożonym oraz nowymi możliwościami z tym związanymi, formami komunikacji międzyludzkiej, coraz łatwiejszymi sposobami pozyskiwanie informacji, wzbogacanie i aktualizowanie wiedzy, tworzenie wielu umiejętności i tak dalej. Te specyficzne znaki czasu tworzą wyjątkowo złożoną sieć uwarunkowań, których nie można pominąć przy tworzeniu nowych, weryfikowaniu i rozważaniu podręczników funkcjonujących już w szkolnym obiegu.

Funkcje realizowane przez podręczniki

To, co zwykle bierze się pod uwagę przy podejmowaniu tego rodzaju działań dotyczy konkretnej koncepcji edukacyjnej, którą można zinterpretować w strukturze z podręcznikiem, którą będą współtworzyć:

 • opracowanie merytoryczne (tj. zbiór treści edukacyjnych; skojarzenia: treść a system, treść a dana dziedzina wiedzy);
 • opracowanie dydaktyczne (w przybliżeniu jest to układ, a także sposób kształtowania koncepcji, architektura z tekstem; dobór, a także układ części konstrukcyjnych itp.);
 • poziom językowy i stylistyczny (dobór konstrukcji gramatycznych, słownictwo, terminologia, objaśnienia, cechy stylu);
 • kompozycja redakcyjna.

Co mogą zapewnić podręczniki WSiP?

Wśród przekazów, które mogą być nośnikami tradycji, polonistyka przypisuje materiałom szczególną rolę w otaczaniu wiedzy kulturowej, nie zapominając o wartości innych działań ”kultury wysokiej”, głównie malarstwa, muzyki, rysowania, rzeźby itp. To wszystko WSiP podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/wsip) starają się realizować. Lektura niemal wszystkich tych tekstów w podręcznikach tego wydawnictwa stawia czytelnika przed zadaniem omówienia tradycji, popartej znajomością zasad ruchu w jej wymiarach symboliczno-aksjologicznych. Wymagane jest posiadanie predyspozycji związanych z rozpoznawaniem i rozumieniem znaków odnoszących się do tradycji, umiejętności definiowania ich wcześniejszej i obecnej symboliki, funkcji w określonym obiegu społeczno-kulturowym, społeczności lokalnej itp.

Szkoła autorstwa pressfoto - pl.freepik.com