Jakie powinny być podręczniki do przedmiotów humanistycznych?

Podręcznik jako podstawowy element procesu edukacyjnego, ma znaczący wpływ na przebieg, jakość edukacji. Stąd między innymi istnieje potrzeba ciągłego poszukiwania najlepszej możliwej formuły i stylu podręczników (np. WSiP podręczniki) stworzonych dla wielu, którzy w różnych zadaniach uczestniczą w realizacji i osiągnięciu celów określonych przedmiotów nauczania.

Oczekiwania wobec podręczników

Taka potrzeba jest podyktowana i realizowana przez podręczniki po prostu, co należy mocno podkreślić, trwającymi przemianami społeczno-kulturowymi, nowymi stylami zachowań, postępem naukowym i złożonym oraz nowymi możliwościami z tym związanymi, formami komunikacji międzyludzkiej, coraz łatwiejszymi sposobami pozyskiwanie informacji, wzbogacanie i aktualizowanie wiedzy, tworzenie wielu umiejętności i tak dalej. Te specyficzne znaki czasu tworzą wyjątkowo złożoną sieć uwarunkowań, których nie można pominąć przy tworzeniu nowych, weryfikowaniu i rozważaniu podręczników funkcjonujących już w szkolnym obiegu.

Funkcje realizowane przez podręczniki

To, co zwykle bierze się pod uwagę przy podejmowaniu tego rodzaju działań dotyczy konkretnej koncepcji edukacyjnej, którą można zinterpretować w strukturze z podręcznikiem, którą będą współtworzyć:

  • opracowanie merytoryczne (tj. zbiór treści edukacyjnych; skojarzenia: treść a system, treść a dana dziedzina wiedzy);
  • opracowanie dydaktyczne (w przybliżeniu jest to układ, a także sposób kształtowania koncepcji, architektura z tekstem; dobór, a także układ części konstrukcyjnych itp.);
  • poziom językowy i stylistyczny (dobór konstrukcji gramatycznych, słownictwo, terminologia, objaśnienia, cechy stylu);
  • kompozycja redakcyjna.

Co mogą zapewnić podręczniki WSiP?

Wśród przekazów, które mogą być nośnikami tradycji, polonistyka przypisuje materiałom szczególną rolę w otaczaniu wiedzy kulturowej, nie zapominając o wartości innych działań ”kultury wysokiej”, głównie malarstwa, muzyki, rysowania, rzeźby itp. To wszystko WSiP podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/wsip) starają się realizować. Lektura niemal wszystkich tych tekstów w podręcznikach tego wydawnictwa stawia czytelnika przed zadaniem omówienia tradycji, popartej znajomością zasad ruchu w jej wymiarach symboliczno-aksjologicznych. Wymagane jest posiadanie predyspozycji związanych z rozpoznawaniem i rozumieniem znaków odnoszących się do tradycji, umiejętności definiowania ich wcześniejszej i obecnej symboliki, funkcji w określonym obiegu społeczno-kulturowym, społeczności lokalnej itp.

Szkoła autorstwa pressfoto - pl.freepik.com